Ansvarsfriskrivning, webbplatsen

Oavsett Continental Foods ansträngningar att tillhandahålla komplett och korrekt information, är informationen på den här webbplatsen endast avsedd att utgöra allmän information och vägledning. Continental Foods ansvarar därför inte för skada eller förlust till följd av ofullständig eller felaktig information på Continental Foods webbplats.

Innehållet på Continental Foods webbplats, inklusive denna ansvarsfriskrivning, kan ändras från tid till annan. Vänligen kontrollera detta när du använder vår webbplats.

Den här webbplatsen och allt material på webbplatsen ägs av Continental Foods och är skyddad av upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter. Namn, bilder och logotyper på Continental Foods eller dess närstående bolag, och på produkterna och tjänsterna som erbjuds av Continental Foods eller dess närstående bolag, är varumärken och varunamn som skyddas av nationell och internationell lag.

Innehållet på denna webbplats får inte reproduceras eller kommuniceras till allmänheten utan ett föregående skriftligt medgivande från Continental Foods. Du får dock kopiera, skriva ut och använda utdrag från denna webbplats för privat bruk, med villkoret att du vidmakthåller samtliga immateriella rättigheter.

Continental Foods webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som Continental Foods inte har någon kontroll över. Continental Foods ansvarar därför inte för innehållet eller driften av dessa webbplatser.

Continental Foods webbplats omfattas av svensk lag. Svensk domstol har ensam behörighet att handlägga en tvist hänförligt till ett förhållande som rör den här webbplatsen, med undantag av konsumentens rätt att föra talan vid domstol där konsumenten har sin hemvist.

Continental Foods Sweden AB

Scheelevägen 30, 223 63 Lund

Org. nr: 556607-9165

E-post: konsumentkontakt@continentalfoods.eu